کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۹۹۷ ویدئو

رئیس ستاد انتخابات: کسانی که معیارهای اولیه ندارند؛ برای ثبت نام رجوع نکنند

رئیس ستاد انتخابات در نشست خبری : کسانی که معیارهای اولیه برای ثبت نام ندارند؛ برای ثبت نام رجوع نکنند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : رئیس ستاد انتخابات: کسانی که معیارهای اولیه ندارند؛ برای ثبت نام رجوع نکنند