کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۹۴۷ ویدئو

جاسازی حرفه ایی 70 کیلوگرم حشیش در چرخ دنده! عقل جن هم نمی رسه!

قاچاقچیان در کلمبیا در انتقال ماده مخدر حشیش با جاسازی در چرخ دنده ناکام ماندند. - کشف مواد مخدر در چرخ دنده کامیون - جاسازی مواد مخدر در ماشین - ترانزیت مواد مخدر - قاچاق مواد مخدر - قاچاق حشیش جاسازی حرفه ایی 70 کیلوگرم حشیش در چرخ دنده! عقل جن هم نمی رسه!