کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۴۱۹۲ ویدئو

لحظه باز نشدن چتر یک چتر باز بعد از پریدن

لحظه باز نشدن چتریک چتر باز بعد از پریدن لحظه باز نشدن چتر یک چتر باز بعد از پریدن