کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۱۱۵۹ ویدئو

توضیحات نصیرزاده درباره محرویت باشگاه ماشین سازی

صحبتهای هوشنگ نصیرزاده درباره محرویت لوسیانو و باشگاه ماشین سازی تبریز