کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۵۶۵ ویدئو

نظر رئیس جمهور در مورد اعتراضات به گرانی بنزین

نظر رئیس جمهور در مورد اعتراضات به گرانی بنزیناین که طرحی که دولت اجرا میکند مورد قبول همه ی مردم نباشد طبیعی است