کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۴۸۸ ویدئو

سخنرانی و نظر رهبر در مورد گرانی بنزین و اعتراضات اخیر

سخنرانی و نظر رهبر در مورد گرانی بنزین و اعتراضات اخیراین اعتراضات یکی دو روز اخیر از جانب اشرار است نه مردم