کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۴۰۳۱ ویدئو

قهرمانان - علیرضا کریمی

علیرضا از چهار سالگی عشق کشتی ... چون من خودم، برادرهام همه کشتی گیر بودند ... می گفتم من هم باید بیایم تمرین ... قهرمانان - علیرضا کریمی