کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۴۸۸ ویدئو

کلیپی جذاب از وارد کردن شوک الکتریکی مار ماهی به تمساح برای دفاع از خودش

کلیپی جذاب از وارد کردن شوک الکتریکی مار ماهی به تمساح برای دفاع از خودش