کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۶۸۲۰ ویدئو

دفاع گورکن عسل خوار مادر از فرزند

دفاع گورکن عسل خوار مادر از فرزندعسل خوار ها به حدی شجاعت دارند که با وجود درندگانی چون شیر و کفتار همچنان شجاع ترین حیوانات لقب گرفته اند . دفاع گورکن عسل خوار مادر از فرزند