کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۴۲۱ ویدئو

رئیس جمهوری در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد

laquoمحمود واعظیraquo،رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیات وزیران با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم همواره سردمدار مبارزه با فساده بوده