کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۴۰۸ ویدئو

جنایتی وحشتناک در چین ادمی میتواند از هر حیوانی وحشتناکتر باشد

در این کلبپ میبینین که چطور ادم میتواند در پستی دست هر حیوانی رو از پشت ببندد و جز اشک برای این فیلم هیچ چیز ارومم نکرد