کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۸۴۱۵ ویدئو

عالم سنی از فلسفه قرآنی تبرک جستن می گوید

عمادالدین جمیل حلیم، عالم اهل تسنن(شافعی) لبنان در این ویدئو با بیان خاطره ای از مناظره خود با یک شرطی سلفی در عربستان ثابت می کند که تبرک