کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۸۴۸۸ ویدئو

لت و پاره کردن گزارشگر تبریز توسط عبدالله روا - برنامه ویدئو چک

اینبار روا با تیکه های سنگین خود گزارشگر تبریز رو مورد عنایت قرار داد لت و پاره کردن گزارشگر تبریز توسط عبدالله روا - برنامه ویدئو چک