کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۲۵۶۷ ویدئو

معنای وَمَارَمَیْتَ إِذْرَمَیْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَىاززبان شهیدتهرانی مقدم

⭕️ معنایوَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَىاز زبان شهید تهرانی مقدم وقتی خداوند اراده می کند موشک به کدام محل اصابت کندبه مناسبت سالگرد شهادت سرتیپ حسن تهرانی مقدم و شانزده تن از یارانش@Afsaran_ir معنای وَمَارَمَیْتَ إِذْرَمَیْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَىاززبان شه