کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۹۹۳ ویدئو

رونمایی از محصول جدید وزارت دفاع

امیر سرتیپ امیر حاتمی : فردا کار جدیدی از مجموعه گمنام وزارت دفاع به مردم ارایه می کنیم که شاید این جنبه وزارت دفاع را کمتر دیده اند رونمایی از محصول جدید وزارت دفاع