کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۴۸۵۱۰ ویدئو

فلسفه عقد موقت چیست؟

زنی که جوان است و شوهرش می میرد و چندین بچه دارد و کسی حاضر به ازدواج با او نمیشود، این زن نیاز جنسی اش را باید چکار کند؟آیا اسلام هیچ چیزی برای این شخص در نظر نگرفته است؟ جدیدا ازدوج سفید درست شده: زن میگه من پولدارم و نمیخواهم که با مردی ازدواج کنم و زیر یک سقف زندگی کنم. نیاز