کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۵۷۴۳ ویدئو

جنس، رنگ و تن صدا چیست؟

جنس صدا، تن صدا و رنگ صدا سه واژه ی مترادفند که بیانگر فرکانس های اصلی صدای انسان هستند. حنجره ی انسان قادر به تولید دو نوع فرکانس است:فرکانسهای اصلیکه جنس صدا را می سازند، وفرکانسهای فرعیکه به صدا طنین می دهند. جنس صدا را نمی توان تغییر داد، اما می توان با انجام تمریناتی، فرکانس