کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۸۳۲۶ ویدئو

اثبات وجود خدا : یاسین قاسمی

کتاب در جستجوی خدا اثبات وجود خدا از طریق معجزات علمی قرآن به قلم یاسین قاسمی بجد، اشارهای بسیاری به اعجاز علمی تجربی قرآن کریم داشته و