کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۶۰۲۷ ویدئو

درخت تک شاخه -نهالستان پارس

#درخت_پایه_رویشی#نهالستان پارس شناسنامه نهال سن نهال پاکوتاهاماده فروش:2سال توضیح :درختان پایه کوتاه یا تک شاخه تراریخته یا دستکاری ژنتیکی نیستند بلکه انتخاب پایه مناسب جهت میزبان پیوندک درختان میوه که باعث میگردد رشد طولی درخت کاهش پیدا کند و با حذف هرساله شاخه فرعی میتوان درخت