کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۳۷۳۱ ویدئو

قلب اسلام‌آباد غرب از تپش می‌ایستد؟

مسئولان شهرداری اسلامzwnjآباد غرب تصمیم دارند، در محوطه باستانی چغاگاونه پل بسازند ایدهzwnjپردازان ساخت این پل میzwnjگویند، پل جدید ترافیک ش