کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۳۶۸ ویدئو

در کشمیر چه می گذرد؟

گزارشی از تخریب خانه های مردم کشمیر در مناطق خط کنترل مرزی که در 5 شهریور 1398 بمباران و تخریب شد در کشمیر چه می گذرد؟

تازه ترین ویدئوها