کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۵۳۰ ویدئو

️آمریکا در اقدامی بیسابقه که رسانهها آن را پیامی به روسیه توصیف کردهاند

⭕️آمریکا در اقدامی بی سابقه که رسانه ها آن راپیامی به روسیهتوصیف کرده اند، یک گردان نیروی نظامی و ده ها تانک در لیتوانی مستقر کرده است./جام جم ️آمریکا در اقدامی بیسابقه که رسانهها آن را پیامی به روسیه توصیف کردهاند