کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۳۷۲۳ ویدئو

افشای نقشه نظم جهانی پیش روی با محوریت اوراسیا!

یکی از سیاست های اصلی حزب الله افشای نقشه نظم جهانی پیش روی(بلشویسم اوراسیایی) با حاکمیت روسیه و چین با محوریت اوراسیا و شهر ماسونی نورسلطان است تا با تحول عقول و سپس قلوب امت به عنوان یک سرباز کوچک از هزاران سرباز جان بر کف مدافع وطن نخست از تمامیت ارضی حکومت اسلامی دفاع و سپس ب