کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۲۲۸۷۸ ویدئو

زن والا است نه کالا

بدانید و آگاه باشید که اگر با یک انگشت کسی را نشان میدهید در مورد او چه میگویید زیرا که 4 انگشت دیگرتان خودتان را نشان میدهندبه زنها احترام