کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۵۳۰ ویدئو

چند نوع نشستن صحیح پشت میز

یک ویدیو دیگر با عنوان چند نوع نشستن صحیح پشت میز از فیزیوتراپی رسا چند نوع نشستن صحیح پشت میز