کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۹۹۴۶ ویدئو

یارانه چه افرادی واریز نشد؟

میرزایی سخنگوی اجرایی تبصره 14 تاکنون اعتراض 9 درصد از جمعیت حذف شدگان یارانه ثبت شده است