کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۸۸۱۵ ویدئو

بیزیم مامان بابا قسمت پانزدهم

بر اساس نظریه های جدید آموزش، هرچه اضطراب و استرس نامطلوب در دانش آموزان کمتر بوده و هرچه هیجان ها و انگیزه های مثبت از جمله علاقه و شادی در بین دانش آموزان وجود داشته باشد، به مراتب کیفیت آموزش بهتر می شود.نظام آموزش و پرورش ما باید در مورد مدرسه شاد، دانش آموزبا نشاط و فعالیت ن