کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۹۸۳۰ ویدئو

همت بالای جوانان نخبه ایرانی در گروه تولیدی کروز برای شکستن تحریم ها

ویدیویی ببیند از همت بالای جوانان نخبه ایرانی در همکاری با مهندسان جوان در گروه تولیدی کروز برای شکستن تحریم ها گروه تولیدی کروز توانسته است باهمکاری جوانان نخبه و دانشگاهی قطعات حساس و های تک خودرو را از وابستگی خارج کرده و به خودکفایی برساند همت بالای جوانان نخبه ایرانی در گر