کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۲۳۹۶ ویدئو

ناباروی

ناباروری و عدم توانایی فرد برای انجام طبیعی فرایند تولید مثل و صاحب فرزند شدن به عنوان یکی از تجربیات تلخ و دردآور زندگی است. مطالعات انجام شده،ناباروری را به عنوان یک تجربه ناگوار معرفی می کند زیرا مادر شدن و یا پدر شدن به عنوان نقشی اساسی برای خانواده پذیرفته شده است.عقیمی یا ن

تازه ترین ویدئوها