کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۲۵۲۸ ویدئو

دریای مه اسالم تالش

در این کلیپ کوه های مه گرفته ی تالش نشان داده شده است