کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۸۸۲۵ ویدئو

استقرار نیروهای ارتش سوریه در نقطه صفر مرزی با ترکیه

نیرو های ارتش سوریه در نقطه صفر مرزی با ترکیه در شهرعین العربمستقر شدند تا حافظ تمامیت ارضی سوریه شوند. استقرار نیروهای ارتش سوریه در نقطه صفر مرزی با ترکیه