کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۰۵۶۸ ویدئو

قسمت 20 - تابع indirect با عملکرد جادویی

یکی از توابع جالب در excel که نه کاربرد محاسباتی دارد و نه کارکرد منطقی، تابع indirect است. این تابع دارای ویژگی جالبی است و به نوعی در محاسبات پیچیده که نیاز به آدرس پویاست، وارد عمل شده و نسبت به ساخت آدرس پویا برای فرمولها اقدام میکند. علاوه بر ایجاد آدرسهای پویا کارکردهایی دا