کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۲۶۳۰۵ ویدئو

اولین راهپیمایی تمام زنانه در فضا

laquoکریستینا کوچraquo و laquoجسیکا میرraquo اولین راهپیمایی تمام زنانه را در فضا و در بیرون از ایستگاه بینzwnjالمللی فضایی انجام دادناز سال 1965