کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۵۶۳۷ ویدئو

یه آدم . .

یه آدم چقد تحمل دارهیه آدم چقد باید سختی بکشهیه آدم چقد بدبختهیه آدم چقد جندسیه آدم چقد تنهاسیه آدم تا کی میتونهتا کی اعصابش میکشهیه آ