کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۱۷۴۷ ویدئو

چقدر با منابع آبی تهران آشنایی دارید

این فیلم تصفیه خانه های آب آشامیدنی ، شبکه های بهره برداری، خطوط انتقال آب و ... را در شهر تهران به ما نشان می دهد چقدر با منابع آبی تهران آشنایی دارید