کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۵۴۴۹ ویدئو

غزل 109 - حافظ - دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاهِ سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد سوی منِ وحشی صفتِ عقل رمیده آهو روشی کبک خرامی نفرستاد دانست که خواهد شدنم مرغِ دل از دست وز آن خطِ چون سلسله دامی نفرستاد غزل 109 - حافظ - دیر است که دلدار پ