کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۰۸۲ ویدئو

خبرنگار روس در پایگاه تخلیه شده نیروهای آمریکایی در منبج سوریه

خبرنگار روس در پایگاه تخلیه شده نیروهای آمریکایی درمنبجسوریهwww.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : خبرنگار روس در پایگاه تخلیه شده نیروهای آمریکایی در منبج سوریه