کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۲۳۰۲ ویدئو

علت دشمنی با ایران، اسلامی و هسته ای بودن این کشور نیست....

علت دشمنی با ایران، اسلامی و هسته ای بودن این کشور نیست.... ایران به سیاست های سلطه جویانه و املایی آمریکانهگفته و آمریکا ترس از سرایت این حس به دیگر کشورها داردبه روایت دکتر عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان علت دشمنی با ایران، اسلامی و هسته ای بودن این کشور نیست....

تازه ترین ویدئوها