کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۰۸۸۳۳ ویدئو

فعالیت بانوان دفاتر مهرانه زنجان

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد ،وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست