گری کاسپارف درباره تاریخ و نحوه بازی گامبی وزیر

اسم گری کاسپارف برای توضیح دادن این ویدئو کافیه دیگه چیز دیگه نباید گفت ...