کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۶۷۶۲۶ ویدئو

عصبانیت شبکه های وهابی از حضور پر شکوه سنی و شیعه در پیاده روی اربعین

عصبانیت شبکه هایوهابی از حضور پر شکوه سنی و شیعه در پیاده روی اربعینwww.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : عصبانیت شبکه های وهابی از حضور پر شکوه سنی و شیعه در پیاده روی اربعین