کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۴۸۶۵ ویدئو

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا:بانکها معمولادرپروندههای اقتصادی ماهمکاری نمیکنند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا:بانک ها معمولادرپرونده های اقتصادی،باماهمکاری نمی کنند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا:بانکها معمولادرپروندههای اقتصادی ماهمکاری نمیکنند