کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۹۴۵۶ ویدئو

این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است!

این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است!بازتاب افتتاح گذرگاه القائم-البوکمال (عراق-سوریه)در شبکه ضد ایرانیبه روایت کارشناس سیاسی