کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۴۳۲۲ ویدئو

فیلم دیده نشده از اتفاق عجیب حین سخنرانی ولایتی وزیر امور خارجه وقت ایران در مجم

فیلم دیده نشده از اتفاق عجیب حین سخنرانی ولایتی وزیر امور خارجه وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل سال 62 حدود 36 سال پیش فیلم دیده نشده از اتفاق عجیب حین سخنرانی ولایتی وزیر امور خارجه وقت ایران در مجم