کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۴۳۵۱ ویدئو

نفتکش انگلیس با تعهد و پرداخت خسارت رفع توقیف شد نه تهدیدهای انگلیس_اقتدار ایران

نفتکش انگلیس با تعهد و پرداخت خسارت رفع توقیف شد نه تهدیدهای انگلیس_اقتدار ایران