کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۹۲۰۱ ویدئو

آهنگ یکی بود یکی نبود از زانیار خسروی

متن آهنگ یکی بود یکی نبود از زانیار خسروییکی بود یکی نبود ، زیرِ گنبدِ کبوداونکه عاشقش بودم ، اما عاشقم نبودیکی بود که الآن نیست ، میدونم نگران نیستاما من حالم بده ، توو قلبم ضربان نیست[ورس اول]رفتی و تنهایی یقمو گرفتدنیا شاید ازت حقمو گرفتنیستی و هیچ چیزی خوشحالم نمیکنهصفر ضربدر هر چی بشه بازم میشه صفرنردبون بودم که واست پله شدمحالا برگشتی میگی که ازت زلّه شدمتقصیرِ منه پَر و بالت دادمپریدن بلد نبودی خودم یادت دادم[کورس]یکی بود یکی نبود ، زیرِ گنبدِ کبوداونکه عاشقش بودم ، اما عاشقم نبودیکی بود که الآن نیست ، میدونم نگران نیستاما من حالم بده ، توو قلبم ضربان نیستمتن اهنگ یکی بود یکی نبود از زانیار خسروی[ورس دوم]اصاً حق با تو ، نمیخوام بشنوم حرفاتوبکشی خودتو حتی تو ، دیگه واسم تنهایی بهترهتا با هر کی بسازمنردبون بودم که واست پله شدمحالا برگشتی میگی که ازت زلّه شدمتقصیرِ منه پَر و بالت دادمپریدن بلد نبودی خودم یادت دادم

تازه ترین ویدئوها