کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۸۴۸۷ ویدئو

سرویکس براش بکر

طول 20 سانتیمتری ✅تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی ✅برس های نرم و انعطافپذیر برای جمع آوری نمونه های سلولی ✅دارایپرزهای نیمدایره ای با طول های مختلف که نمونه گیری از دور، رو و داخل دهانه رحم را میسر می کند. ✅استریل شده با گاز اتیلن اکساید✅تولید شده در فضای کلین روم با کلا