کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۸ ویدئو

شجاعت شگفت انگیز پیرزن 81 ساله مقابل سارق عابر بانک

پیرزن 81 ساله انگلیسی با شجاعت کامل مقابل سارق ایستاد و از حقش دفاع کرد. شجاعت شگفت انگیز پیرزن 81 ساله مقابل سارق عابر بانک