کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۴۲۹۰ ویدئو

مجموعه سخنرانی های شارمین میمندی نژاد

کدام آدمی بیعت کرده با یزیدی که اجازه بده کودکان ملعبه ی دوزخ مواد مخدر باشند؟اگر همه چیز را از تو بگیرند اما حق و حقیقت با تو باشد انگار همه چیز داری؛ ولی اگر هیچ چیز را از تو نگیرند ولی حق و حقیقت با تو نباشد، انگار هیچ چیز نداری. این آزادگی ای هست که امام حسین به ما آموخته.بخش