کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۴۹۱۷ ویدئو

گل به خودی حسین حسینی به استقلال - پرسپولیس 1 - 0 استقلال

گل اول پرسپولیس به استقلال( حسین حسینی - گل به خودی) پرسپولیس 1 - 0 استقلال گل به خودی حسین حسینی به استقلال - پرسپولیس 1 - 0 استقلال